Tematikk

Foto: Franziska Escher

Foto: Franziska Escher

Hjertefokus er dyptgripende undervisning som er basert på bibelske sannheter og psykologiske mekanismer. Det handler om veier til å bygge en sunn personlighet.En viktig forutsetning for et positivt og trygt møte med livet, er at man har en trygg identitet og opplevelse av egenverdi.

Hjertefokus handler om å virkeliggjøre Guds store drøm om personlig vekst og modning i menneskers liv. Det handler grunnleggende om mer og mer å bli den vi opprinnelig er skapt til å være. Om å la Gudsbildet i oss bli tydeligere, ikke minst i og gjennom våre relasjoner.

Skal vi kunne forstå oss selv og møte dype personlige behov hos andre må vi selv ha gjennomarbeidet de mest grunnleggende spørsmålene i livet:
Hvem er jeg? Hva gjør meg verdifull? Hva har egentlig verdi for meg?

Det har med «Hjertet» vårt å gjøre – definert som våre indre referanser, tanker om hvem vi er og hvordan vi må leve for å kjenne at vi er verdifulle. Dette er den grunnleggende menneskelige utfordringen i våre liv, det avgjør mange av våre valg, noe som igjen får konsekvenser for oss på alle plan.

Hjertefokus består primært av et relativt krevende ukeskurs, hvor vi lar Gud sette lys på vår livshistorie for å bli kjent med og forstå hvilke referanser vi har bygget inn i vårt liv. Under kurset utfordres vi til å ta oppgjør med tanker og atferd som ikke er Guds og vi inviteres til å la Hans sannheter bli våre.

Uken inneholder dyptgripende undervisning, og vil gi en dypere forståelse av Gud, oss selv og våre medmennesker. Gjennom kurset har mange fått nye perspektiver på menneskelige relasjoner og roller, usunne mekanismer og muligheter til indre helbredelse. Hjertefokus tar opp temaer som «vår virkelighetsoppfatning», «selvbildedannelse» og «hvordan takles vår indre smerte».

Dr. Bruce Thompsons bok «Den guddommelige loddesnor» danner størstedelen av grunnlaget for det som undervises på kursene våre. Boka gir nøkler til hvordan sår fra fortiden kan bli legt og hjertets tanker forandret så vi kan komme dypere inn i prosessen mot helhet og frihet.

  • Å gi hver deltager anledning til å la Gud få peke på områder i eget liv og i forhold til andre, bli legt og istandsatt.
  • Å bli bedre rustet til å møte livet og kunne ha gode relasjoner med sine medmennesker.